لیست های توصیفی

HTML همچنین از لیست توضیحی پشتیبانی می کند.
لیست توضیحات لیستی از اصطلاحات است که شرح هر اصطلاح را دارد.
برچسب <dl> لیست توضیحات را مشخص می کند ، برچسب <dt> اصطلاح (نام) را تعریف می کند و برچسب <dd> هر اصطلاح را شرح می دهد:

مثال 

<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
</dl>


نتیجه کد
Coffee
- black hot drink
Milk
- white cold drink