لیست های تو در تو

لیست را می توان تو در تو ایحاد کرد :

مثال :

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>


نتیجه کد
  • Coffee
  • Tea
    • Black tea
    • Green tea
  • Milk


بولت (شکلک) لیست های تودرتو به طور اتوماتیک تغییر پیدا میکند.