شروع شمارش لیست ها

به طور پیش فرض ، یک لیست مرتب شده شمارش را از 1 شروع می کند. اگر می خواهید از یک شماره مشخص شروع به شمارش کنید ، می توانید از ویژگی  start  استفاده کنید:

<ol start="50"> 
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>


نتیجه کد
  1. Coffee
  2. Tea
  3. Milk