ایجاد جدول در HTML

یک جدول HTML با برچسب  <table> تعریف می شود.
هر سطر جدول با برچسب <tr> ، یک هدر جدول(سطر اول جدول) با برچسب <th> تعریف می شود. به طور پیش فرض ، هدرهای جدول (th) بولد و وسط چین هستند.  داده یا سلول جداول با برچسب <td> تعریف می شود.

<table style="width:100%"> 
  <tr>  
    <th>Firstname</th>  
    <th>Lastname</th>  
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>  
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>  
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>  
    <td>Eve</td>  
    <td>Jackson</td>  
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

نتیجه کد:

FirstnameLastnameAge
JillSmith50
EveJackson94


 عناصر <td> داده جدول را نگه می دارند.آنها می توانند انواع عناصر HTML را در خود جای دهند. مانند متن ، تصاویر ، لیست ها ، جداول دیگر و غیره