خط حاشیه جدول (Border)

اگر ویژگی  border  را برای جدول مشخص نکنید ، بدون خط حاشیه نمایش داده می شود.
border با استفاده از CSS تنظیم شده است:


table, th, td{ 
   border: 1px solid black;
}
بیاد داشته باشید که ویژگی  border  را هم برای سلول و هم برای جدول مشخص کنید.


همچنین می تواند از ویژگی border برچسب جدول برای ایجاد خطوط جدول استفاده کنید :

<table border="1">