ادغام سلول های جدول

با استفاده ویژگی colspan مربوط به برچسب td یا th ستون های یک جدول را ادغام کرد.

مثال 1 :

<table border="2">
   <tr>
      <td>1</td>
      <td>2</td>
      <td>3</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>4</td>
      <td colspan="2" bgcolor="green">5</td>
   </tr>
</table>

نتیجه کد 

123
45


در سطر اول سه خانه و در سطر دوم دو خانه داریم اماخانه شماره پنج را به اندازه 2 کشیده ایم (
colspan="2"
) .


مثال 2 :

<table border="2">
   <tr>
      <td colspan="2" bgcolor="green">1</td>
      <td>3</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>4</td>
      <td>5</td>
      <td>6</td>
   </tr>
</table>

نتیجه کد 

13
456


اینبار خانه شماره 2 را حذف کردیم و خانه شماره 1 را به اندازه 2 واحد کشیدیم (
colspan="2"
) .