نوع عناصر html

در HTML ، بیشتر عناصر به صورت بلوکی(block) یا عناصر درون خطی(inline) تعریف می شوند.
عناصر سطح بلوک از یک خط جدید شروع می شوند.
لیست عناصر بلوکی :

<address>
<article>
<aside>
<blockquote>
<canvas>
<dd>
<div>
<dl>
<dt>
<fieldset>
<figcaption>
<figure>
<footer>
<form>
<h1>-<h6>
<header>
<hr>
<li>
<main>
<nav>
<noscript>
<ol>
<p>
<pre>
<section>
<table>
<tfoot>
<ul>
<video>

عناصر درون خطی (inline) معمولاً بدون شکستن خط نمایش داده می شوند.

لیست عناصر خطی :

<a>
<abbr>
<acronym>
<b>
<bdo>
<big>
<br>
<button>
<cite>
<code>
<dfn>
<em>
<i>
<img>
<input>
<kbd>
<label>
<map>
<object>
<output>
<q>
<samp>
<script>
<select>
<small>
<span>
<strong>
<sub>
<sup>
<textarea>
<time>
<tt>
<var>


عنصر <div> یک عنصر سطح بلوک است که اغلب به عنوان یک ظرف برای سایر عناصر HTML مورد استفاده قرار می گیرد.

با استفاده از یک ظاهر طراحی CSS ، عنصر <div> می تواند برای سبک کردن محتوا استفاده شود:

<html> 
<body> 
<h1>Headline</h1> 
<div style="background-color:green; color:white; padding:20px;">     
<p>Some paragraph text goes here.</p> 
<p>Another paragraph goes here.</p>   
</div>
</body>
</html>


نتیجه کد

Headline

Some paragraph text goes here.

Another paragraph goes here.


به طور مشابه ، عنصر <span> یک عنصر درون خطی است که اغلب به عنوان یک ظرف برای برخی متن ها استفاده می شود.
با استفاده از CSS ، از عنصر <span> برای سبک کردن قسمت های متن می توان استفاده کرد:

<html> 
<body>   
<h2>Some   
<span style="color:red">Important</span> 
  Message</h2>
</body>
</html>


نتیجه کد

Some Important Message


خلاصه
عنصر <div> یک بخش سطح بلوک را در یک سند تعریف می کند.
عنصر <span> یک بخش درون خطی را در یک سند تعریف می کند.