تفاوت برچسب های خطی و بلوکی در نمایش

نمایش یک برچسب بلوکی :

<div>
<div>
<div>

نمایش یک برچسب خطی : 

 <b> 

برچسب های بلوکی کل عرض صفحه را می پوشاند در حالی که برچسب های خطی به اندازه ی محتوایشان کشیده می شوند. 
عناصر بلوکی مثل <div> را نباید داخل عناصر خطی مانند <label> قرار داد.