برچسب <form>

فرم های HTML برای جمع آوری اطلاعات از کاربر استفاده می شود.
فرم ها با استفاده از عنصر <form> با برچسب های باز و بسته شدن آن تعریف می شوند:

<body> 
  <form>…</form>
</body>

از ویژگی action برای تعیین آدرس صفحه ای که اطلاعات باید به آن ارسال شود استفاده کنید.

<form action="http://www.w4study.ir"> </form>
نام:

فامیلی: