CSS خطی (Inline Css)

استفاده از یک سبک خطی (Inline)یکی از راه های درج استایل ها است. با یک سبک خطی ، یک سبک منحصر به فرد برای یک عنصر واحد اعمال می شود.
برای استفاده از یک سبک خطی ، ویژگی   style  را به برچسب مربوطه اضافه کنید.

مثال زیر نحوه ایجاد پاراگراف با پس زمینه خاکستری و متن سفید را نشان می دهد:


<p style="color:white; background-color:gray;">
    This is an example of inline styling.
</p>


ویژگی  style  می تواند حاوی هر ویژگی CSS باشد.