شبکه بر اساس گستردگی

شبکه‌های رایانه‌ای بر اساس اندازه یا گستردگی ناحیه‌ای که شبکه پوشش می‌دهد :

1. شبکه‌های شخصی PAN
2. شبکه‌های محلی LAN
3. شبکه‌ی محلی بی‌سیم WLAN
4. شبکه‌ منطقه دانشگاه CAN
5. شبکه‌های شهری MAN
6. شبکه‌های گسترده WAN
7. شبکه‌های ذخیره‌سازی SAN
8. شبکه‌های سیستمی SAN
9. شبکه‌های محلی نوری غیرفعال POLAN
10. شبکه‌های خصوصی مؤسسات اقتصادی EPN
11. شبکه خصوصی مجازی VPN