شبکه‌های شهری MAN

MAN – Metropolitan Area Network

این شبکه‌ها بزرگ‌تر از شبکه‌های LAN و کوچک‌تر از شبکه‌های WAN هستند. MANها از اتصال چندین شبکه ساخته می‌شوند. همچنین عناصر هر دو شبکه را در خود جای داده‌اند. شبکه های MAN بسیار کارآمد هستند به طوریکه ارتباطات سریع از طریق حامل های پر سرعت مانند فیبر نوری را فراهم می کنند.

شبکه‌های MAN می‌توانند یک ناحیه‌ی جغرافیایی کامل (عموماً یک شهر یا شهرک و در برخی مواقع محوطه‌ی دانشگاه) را در بر گیرند. مالکیت و نگهداری این شبکه‌ها توسط تنها یک فرد یا یک شرکت (یک انجمن محلی، یک شرکت بزرگ و …) کنترل می‌شود.