مفهوم شبکه گسترده WAN

WAN – Wide Area Network

يک شبکه ارتباطي است که از لحاظ اندازه به مناطق جغرافيايي بزرگي تقسيم مي شود به عنوان مثال، اينترنت يک شبکه WAN عمومي است. حال اينکه مي توان شبکه هاي خوصوصي WAN نيز ايجاد کرد، به اين صورت که، شبکه هاي محلي (LAN) در تهران و شيراز ميتواتنند از طريق خط تلفن يا ماهواره يا کابل نوري به يکديگر متصل شده و ايجاد يک شبکه WAN کنند.


در شبکه‌ گسترده کاربران و رايانه‌هاي  يک مکان مي‌توانند  با کاربران و رايانه‌هايي در مکانهاي ديگر در ارتباط باشند.


نحوه ي ارسال اطلاعات در شبکه هاي LAN با WAN تفاوت مي کند براي اين موضوع در بين راه دو شبکه LAN از دستگاه مسيرياب (Router) استفاده مي شود. مسيرياب اطلاعات ارسالي را با پردازشي خاص از يک شبکه به شبکه اي ديگر انتقال مي دهد.