توپولوژی درخت TREE TOPOLOGY چگونه است؟

این توپولوژی نیز یک دستگاه ریشه یا مرکزی دارد و تمام دستگاه‌های دیگر به آن مرکز به صورت سلسله مراتبی متصل می شوند. این توپولوژی حداقل باید سه سطح به صورت سلسله مراتب داشته باشد.

توپولوژی درختی - Tree Topologyتوپولوژی درختی - Tree Topology

ویژگی های توپولوژی درخت چیست؟

  • از این نوع توپولوژی در شبکه های بزرگ استفاده می‌شود.
  • اگر دستگاه‌ها به صورت سلسله مراتبی در یک گروه قرار گیرند، شبکه به صورت ایده‌آل عمل خواهد کرد.

۴ مورد از مزایای توپولوژی درخت چیست؟

  • دستگاه‌های بیشتری را نسبت به توپولوژی خطی و ستاره ای شامل می‌شود.
  • گسترش تعداد دستگاه‌ها امکان پذیر و آسان می‌باشد.
  • در این توپولوژی دستگاه‌ها به راحتی مدیریت و نگهداری می‌شوند.
  • تشخیص خطا در کل شبکه به راحتی انجام می‌شود.

4 مورد از معایب استفاده از توپولوژی درختی چیست؟

  • کابل های زیادی در این توپولوژی مورد استفاده قرار میگیرند.
  • از جمله توپولوژی‌های هزینه‌بر به حساب می‌آید.
  • اگر دستگاه‌های بیشتر به آن اضافه شود نگهداری از این توپولوژی نیز به طبع سخت‌تر خواهد شد.
  • اگر دستگاه‌ مرکزی از کار بیفتد و یا دچار مشکل شود کل شبکه دچار مشکل خواهد شد.