ترکیب رنگبندی کابل استاندارد A , B

-ترکیب رنگبندی در استاندارد های A و B به صورت زیر است:

در کابل کراس پین شماره 1 به 3  و 2 به 6 وصل می شود .