رک (Rack)

Rack : محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه و سرورها در آن نصب می شود. ساختار رَک به گونه ای است که از تجهیزات نصب شده داخل آن در برابر صدمات فیزیکی مثل فشار و ضربه محافظت می کند و با تهویه مناسب سبب کارایی بهتر تجهیزات می شود.

رک شبکه در سایزهای مختلفرک شبکه در سایزهای مختلف - Rack

رَک ها دارای انواع دیواری و ایستاده هستند . Unit واحد اندازه گیری رَک است. هر Unit معادل  1/75 اینچ و 4/5 سانتی متر است.