پچ پنل (Patch Panel)

قطعه ای که تعداد مشخصی درگاه (Port) مانند 24 یا 48 عدد دارد. هنگام کابل کشی در هر قسمت از یک ساختمان به تعداد درگاه های سوییچ، پریز شبکه قرار می دهند.

پچ پنل رک - Patch panelپچ پنل رک - Patch panel

دو نوع پچ پنل وجود دارد:

  • Loaded : کیستون ها از قبل روی آن نصب شده است.
  • Unloaded : یک پنل با فریم های خالی است و بسته به نیاز می توان انواع کیستون ها را روی آن نصب کرد.