ساختار نوشتاری CSS

CSS از قوانینی تشکیل شده است که مرورگر آن را تفسیر می کند و سپس در مورد عناصر مربوطه در سند شما اعمال می شود.
یک قانون در CSS دارای سه بخش است: انتخاب کننده (selector )، خاصیت (property) و ارزش (value).

انتخابگر - css selector

مثال :

در این مثال ، همه عناصر <p> به صورت وسط چین و رنگ متن قرمز در می آید:

p{
  color: red;
  text-align: center;
}

توضیح مثال

 p  یک انتخاب کننده (selector) در CSS است (به عنصر HTML که می خواهید سبک دهید اشاره دارد: <p>).

color  یک خاصیت (property) است و  red  (رنگ قرمز) مقدار آن است.

text-align یک خاصیت (property) است و center (وسط) مقدار این خاصیت است.