انتخابگر شناسه و کلاس (id and class)

انتخابگر شناسه ( id ) به شما اجازه می دهند بدون توجه به موقعیت یک عنصر در صفحه،  که دارای یک ویژگی id است به آن استایل دهید. 

مثال : 

HTML : 

<div id="intro">
   <p> This paragraph is in the intro section.</p>
</div>
<p> This paragraph is not in the intro section.</p>

CSS :

#intro {
   color: white;
   background-color: gray;
}

برای انتخاب یک عنصر با یک شناسه خاص(id) ، از یک کارکتر هش (#) استفاده کنید.

انتخابگرهای کلاس( class ) به روشی مشابه کار می کنند. تفاوت عمده آنها این است که می توان از شناسه ها فقط یک بار در هر صفحه استفاده کرد ، در حالی که کلاس ها می توانند در هر جای صفحه مورد استفاده قرار گیرند.

در مثال زیر ، هر دو پاراگراف دارای کلاس "first" تحت تأثیر CSS قرار می گیرند:

HTML:

<div>
   <p class="first">This is a paragraph</p>
   <p> This is the second paragraph. </p>
</div>
<p class="first"> This is not in the intro section</p>
<p> The second paragraph is not in the intro section. </p>
CSS:


.first {font-size: 200%;}
برای انتخاب عناصر با یک کلاس خاص ، از یک نقطه ( . ) استفاده کنید و به دنبال آن نام کلاس آورده شود.
نام یک کلاس یا شناسه را با عدد شروع نکنید!