انتخابگر فرزندان

این انتخابگرها برای انتخاب عناصری که از فرزندان عنصر دیگر هستند استفاده می شود. هنگام انتخاب سطوح ، می توانید سطوح مختلفی را که لازم دارید انتخاب کنید.

به عنوان مثال ، برای هدف قرار دادن فقط عناصر <em> در پاراگراف اول و بخش "intro":

HTML : 

<div id="intro">
   <p class="first">This is a <em> paragraph.</em></p>
   <p> This is the second paragraph. </p>
</div>
<p class="first"> This is not in the intro section.</p>
<p> The second paragraph is not in the intro section. </p>

CSS : 

#intro .first em {
   color: pink;
   background-color:gray;
}

در نتیجه ، فقط عناصر انتخاب شده تحت تأثیر قرار می گیرند: