درج توضیحات (Comments) در CSS

توضیحات برای شرح کد شما استفاده می شود ، و ممکن است هنگام ویرایش کد بعداً به شما کمک کند. توضیحات توسط مرورگرها نادیده گرفته می شوند.

توضیحات در CSS به این شکل است:

/* Comment goes here */

مثال :

p { 
  color: green;
  /* This is a comment */
  font-size: 150%;
}