نوع قلم متن (font-family)

نوع فونت یک متن با ویژگی font-family تعیین می شود.
ویژگی font-family می تواند چندین نام فونت را نگه دارد. اگر مرورگر از فونت اول پشتیبانی نمی کند ، فونت بعدی را امتحان می کند و غیره.

توجه: اگر نام یک فونت بیش از یک کلمه باشد ، باید در علامت های نقل قول باشد ، مانند: "Times New Roman".


مثال :

.serif {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}
 .sansserif {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
 .monospace {
  font-family: "Lucida Console", Courier, monospace;
}