استایل قلم (font-style)

ویژگی font-style بیشتر برای مشخص کردن متن ایتالیک و کج استفاده می شود.
این ویژگی دارای سه ارزش است:

  • normal - متن به طور عادی دیده می شود
  • italic - متن به صورت مورب یا کج دیده می شود
  • oblique - متن "کج" است (oblique بسیار شبیه به italic است ، اما کمتر پشتیبانی می شود)
 p.normal {
   font-style: normal;
 }
 
 p.italic {
   font-style: italic;
 }
 
 p.oblique {
   font-style: oblique;
 }
برچسب <i> در HTML  دقیقاً همان نتیجه را با سبک قلم italic تولید می کند.