نحوه نصب جاوا


برخی رایانه‌های شخصی ممکن است جاوا را قبلاً نصب کرده باشند.

برای بررسی اینکه آیا جاوا را روی رایانه شخصی ویندوز نصب کرده اید، در نوار شروع جاوا را جستجو کنید یا عبارت زیر را در Command Prompt (cmd.exe) تایپ کنید:


C:\\Users\\Your Name\\java -version

اگر جاوا نصب شده باشد، چیزی شبیه به این خواهید دید (بسته به نسخه):java version "11.0.1" 2018-10-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.1+13-LTS)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.1+13-LTS, mixed mode)

اگر جاوا را روی رایانه خود نصب ندارید، می توانید آن را به صورت رایگان از oracle.com. دانلود و نصب کنید

توجه: در این آموزش، کد جاوا را در یک ویرایشگر متن می نویسیم. با این حال، نوشتن جاوا در یک محیط توسعه یکپارچه، مانند IntelliJ IDEA، Netbeans یا Eclipse امکان پذیر است، که به ویژه هنگام مدیریت مجموعه های بزرگتر از فایل های جاوا مفید هستند.