راه اندازی برای ویندوز

برای نصب جاوا در ویندوز:

 1. به «System Properties» بروید (در Control Panel > System and Security > System > Advanced System Settings)
 2. روی دکمه "Environment variables" در زیر برگه "Advanced" کلیک کنید
 3. سپس، متغیر "path" را در متغیرهای سیستم انتخاب کنید و روی "Edit" کلیک کنید.
  دکمه
 4. روی دکمه "New" کلیک کنید و مسیری که جاوا در آن نصب شده است را اضافه کنید.
  به دنبال آن bin\\ به طور پیش فرض جاوا در C:\\Program   Files\\Java\\jdk-11.0.1 نصب شده است
  FilesJavajdk-11.0.1 (اگر هنگام نصب چیز دیگری مشخص نشده بود).
  در آن صورت، شما باید یک مسیر جدید با: C:\\Program   Files\\Java\\jdk-11.0.1\\bin  اضافه کنید
   


  سپس روی «OK» کلیک کنید و تنظیمات را ذخیره کنید
 5. در آخر، Command Prompt (cmd.exe) را باز کنید و java -version را تایپ کنید تا ببینید آیا جاوا است یا خیر
  در حال اجرا بر روی دستگاه شما

موارد زیر را در خط فرمان (cmd.exe) بنویسید:
C:\\Users\\Your Name>java -version

اگر جاوا با موفقیت نصب شد، چیزی شبیه به این خواهید دید (بسته به نسخه):


java version "11.0.1" 2018-10-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.1+13-LTS)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.1+13-LTS, mixed mode)