نحو جاوا(Java Syntax)

در فصل قبل، یک فایل جاوا به نام MyClass.java ایجاد کردیم و از کد زیر برای چاپ "Hello World" روی صفحه استفاده کردیم:


MyClass.java

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World");
  }
}

توضیح مثال

هر خط کدی که در جاوا اجرا می شود باید در یک class باشد.
در مثال خود، نام کلاس را MyClass گذاشتیم. یک کلاس همیشه باید با یک حرف اول بزرگ شروع شود.


توجه: جاوا به حروف کوچک و بزرگ حساس است: "MyClass" و "myclass" دارای معنی متفاوت.


نام فایل جاوا باید با نام کلاس مطابقت داشته باشد. هنگام ذخیره فایل، آن را با استفاده از نام کلاس ذخیره کنید و ".java" را به انتهای نام فایل اضافه کنید. برای اجرای مثال بالا بر روی رایانه خود، مطمئن شوید که جاوا به درستی نصب شده است: برای نحوه نصب جاوا به فصل شروع به کار بروید. خروجی باید این باشد:

Hello World