توضیحات در جاوا

از نظرات می توان برای توضیح کد جاوا و خوانایی بیشتر آن استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای جلوگیری از اجرا در هنگام آزمایش کد جایگزین استفاده کرد.

نظرات تک خطی

نظرات تک خطی با دو اسلش رو به جلو (//) شروع می شود.

در ابتدا هر متنی // قرار گیرد آن متن در جاوا نادیده گرفته می شود (اجرا نمی شود).

این مثال از یک نظر تک خطی قبل از یک خط کد استفاده می کند:

مثال


// This is a comment
System.out.println("Hello World");

این مثال از یک نظر تک خطی در انتهای یک خط کد استفاده می کند:
مثال


System.out.println("Hello World"); // This is a comment