نظرات چند خطی جاوا(Java Multi-line Comments)

نظرات چند خطی با /* شروع می‌شوند و با */.

هر متنی بین /* و */ قرار گیرد توسط جاوا نادیده گرفته می‌شود.

این مثال از یک نظر چند خطی (یک بلوک نظر) برای توضیح کد استفاده می‌کند:


مثال


/* The code below will print the words Hello World
to the screen, and it is amazing */
System.out.println("Hello World");

نظرات تک خطی یا چند خطی؟


این به شما بستگی دارد که می خواهید از آن استفاده کنید. به طور معمول، ما از // برای نظرات کوتاه و /* */ برای توضیحات طولانی تر استفاده می کنیم.