متغیرهای جاوا(Java Variables)متغیرها محفظه هایی برای ذخیره مقادیر داده ها هستند.


در جاوا، انواع مختلفی از متغیرها وجود دارد، به عنوان مثال: • رشته - متنی مانند "سلام" را ذخیره می کند. مقادیر رشته هستند
  احاطه شده توسط دو نقل قول

 • int - اعداد صحیح (اعداد کامل) را بدون اعشار، مانند 123 یا -123 ذخیره می کند

 • float - اعداد ممیز شناور را با اعشار، مانند 19.99 یا -19.99
 • ذخیره می کند.
 • char - نویسه های منفرد مانند
  'a' یا 'B'. مقادیر کاراکتر توسط نقل قول های تک احاطه شده است

 • بولی - مقادیر را با دو حالت ذخیره می کند:
  درست یا نادرست