متغیرهای نهایی(Final Variables)

اما اگر نمی‌خواهید دیگران (یا خودتان) مقادیر موجود را بازنویسی کنند، می‌توانید کلمه کلیدی نهایی را اضافه کنید (این متغیر را "نهایی" یا "ثابت" اعلام می کند که به معنای غیرقابل تغییر و فقط خواندنی است:مثال


final int myNum = 15;
myNum = 20; // will generate an error: cannot assign a value to a final variable