انواع دیگر(Other Types)

نمونه ای از نحوه اعلان متغیرهای انواع دیگر:مثال


int myNum = 5;
float myFloatNum = 5.99f;
char myLetter = 'D';
boolean myBool = true;
String myText = "Hello";در فصل بعدی درباره انواع داده بیشتر خواهید آموخت.