نمایش متغیرها(Display Variables)

روش println() اغلب برای نمایش متغیرها استفاده می شود.


برای ترکیب متن و متغیر، از کاراکتر + استفاده کنید:مثال


String name = "John";
System.out.println("Hello " + name);


همچنین می‌توانید از کاراکتر + برای اضافه کردن یک متغیر به متغیر دیگر استفاده کنید:مثال


String firstName = "John ";
String lastName = "Doe";
String fullName = firstName + lastName;
System.out.println(fullName);


برای مقادیر عددی، کاراکتر + به عنوان یک عملگر ریاضی کار می کند (توجه داشته باشید که ما از int استفاده می کنیم ( integer) متغیرهای اینجا):مثال


int x = 5;
int y = 6;
System.out.println(x + y); // Print the value of x + y

از مثال بالا، می توانید انتظار داشته باشید:
  • x مقدار 5 را ذخیره می کند

  • y مقدار 6 را ذخیره می کند

  • سپس از روش println() برای نمایش مقدار x + y استفاده می کنیم.
    که 11
  • است