اعلان بسیاری از متغیرها(Declare Many Variables)

برای اعلام بیش از یک متغیر از یک نوع، از یک لیست جدا شده با کاما استفاده کنید:مثال


int x = 5, y = 6, z = 50;
System.out.println(x + y + z);