انواع داده جاوا(Java Data Types)


همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد، یک متغیر در جاوا باید یک نوع داده مشخص باشد:مثال


int myNum = 5;               // Integer (whole number)
float myFloatNum = 5.99f;    // Floating point number
char myLetter = 'D';         // Character
boolean myBool = true;       // Boolean
String myText = "Hello";     // String


انواع داده ها به دو گروه تقسیم می شوند:
  • انواع داده اولیه - شامل بایت، کوتاه، int، long،
    float، دو، بولی و char

  • انواع داده غیر ابتدایی - مانند رشته، آرایه‌ها و کلاس‌ها (در فصل بعدی بیشتر در مورد آنها خواهید آموخت)