انواع داده های اولیه(Primitive Data Types)

یک نوع داده اولیه اندازه و نوع مقادیر متغیر را مشخص می‌کند و هیچ
روش های اضافی.


هشت نوع داده اولیه در جاوا وجود دارد:
نوع دادهاندازهتوضیح
بایت1 بایتاعداد صحیح را از 128- تا 127 ذخیره می کند
کوتاه2 بایتاعداد صحیح را از 32768- تا 32767 ذخیره می کند
int4 بایتاعداد صحیح را از -2,147,483,648 تا 2,147,483,647 ذخیره می کند
طولانی8 بایت اعداد صحیح را از 9,223,372,036,854,775,808- تا
9,223,372,036,854,775,807
شناور4 بایتاعداد کسری را ذخیره می کند. برای
ذخیره 6 تا 7 رقم اعشاری
دوبرابر8 بایتاعداد کسری را ذخیره می کند. برای
ذخیره 15 رقم اعشاری
بولی1 بیتمقادیر درست یا نادرست را ذخیره می کند
char2 بایتیک نویسه/حرف یا مقادیر ASCII را ذخیره می کند