شماره(Numbers)

انواع اعداد اولیه به دو گروه تقسیم می شوند:


انواع عدد صحیح اعداد صحیح، مثبت یا منفی (مانند 123 یا -456) را بدون اعشار ذخیره می‌کند.
انواع معتبر بایت، کوتاه، int هستند.
و long. اینکه کدام نوع را باید استفاده کنید، به مقدار عددی بستگی دارد.


انواع ممیز شناور نشان دهنده اعداد با قسمت کسری است،
حاوی یک یا چند اعشار دو نوع وجود دارد: شناور و دبل.اگرچه انواع عددی زیادی در جاوا وجود دارد، اما بیشترین استفاده برای اعداد
int (برای اعداد کامل) و دوبرا (برای اعداد ممیز شناور) هستند. با این حال، ما همه آنها را در ادامه توضیح خواهیم داد
بخوانید.