انواع نقطه شناور(Floating Point Types)

هر زمان که به عددی با اعشار نیاز دارید، مانند 9.99 یا 3.14515، باید از نوع ممیز شناور استفاده کنید.


شناور


نوع داده float می تواند اعداد کسری از 3.4eâ038 تا 3.4e+038 را ذخیره کند. توجه داشته باشید که باید مقدار را با "f" خاتمه دهید:مثال


float myNum = 5.75f;
System.out.println(myNum);


دوبل


نوع داده دو می تواند اعداد کسری از 1.7eâ308 تا 1.7e+308 را ذخیره کند. توجه داشته باشید که باید مقدار را با "d" خاتمه دهید:مثال


double myNum = 19.99d;
System.out.println(myNum);از float یا دبل استفاده کنید؟


دقت مقدار ممیز شناور نشان می‌دهد که این مقدار چند رقم می‌تواند داشته باشد
بعد از نقطه اعشار
دقت float فقط شش یا هفت است
ارقام اعشاری، در حالی که متغیرهای دو دقت دارند
از حدود 15 رقم بنابراین استفاده از دبل برای اکثر محاسبات امن تر است.
اعداد علمی


یک عدد ممیز شناور همچنین می‌تواند یک عدد علمی با "e" برای نشان دادن توان 10 باشد:مثال


float f1 = 35e3f;
double d1 = 12E4d;
System.out.println(f1);
System.out.println(d1);