بولین ها(Booleans)

یک نوع داده بولین با کلمه کلیدی بولی اعلان می شود و فقط می تواند مقادیر درست یا نادرست:مثال


boolean isJavaFun = true;
boolean isFishTasty = false;
System.out.println(isJavaFun);     // Outputs true
System.out.println(isFishTasty);   // Outputs false

مقادیر بولی بیشتر برای آزمایش شرطی استفاده می‌شود که در فصل بعدی بیشتر در مورد آن‌ها خواهید آموخت.