شخصیت ها(Characters)

نوع داده char برای ذخیره یک
شخصیت تک. شخصیت باید باشد
احاطه شده توسط نقل قول های تک، مانند "A" یا "c":مثال


char myGrade = 'B';
System.out.println(myGrade);

به طور متناوب، می توانید از مقادیر ASCII برای نمایش نویسه های خاص استفاده کنید:
مثال


char a = 65, b = 66, c = 67;
System.out.println(a);
System.out.println(b);
System.out.println(c);

نکته: فهرستی از تمام مقادیر ASCII را می‌توانید در مرجع جدول ASCII ما پیدا کنید. .