رشته های(Strings)

نوع داده رشته برای ذخیره دنباله ای از کاراکترها (متن) استفاده می شود. مقادیر رشته باید با دو گیومه احاطه شوند:مثال


String greeting = "Hello World";
System.out.println(greeting);


نوع String آنقدر در جاوا استفاده و یکپارچه شده است که برخی آن را "ویژه" می نامند
نوع نهم".


یک رشته در جاوا در واقع یک نوع داده غیر اولیه است، زیرا به
یک شی شی String متدهایی دارد که برای انجام برخی موارد استفاده می شود
عملیات روی رشته ها اگر هنوز اصطلاح "شیء" را متوجه نشده اید، نگران نباشید. در فصل بعدی درباره رشته ها و اشیا بیشتر خواهیم آموخت.