جاوا نوع ریخته گری(Java Type Casting)


انتقال نوع زمانی است که مقداری از یک نوع داده اولیه را به نوع دیگری اختصاص می‌دهید.


در جاوا دو نوع ریخته گری وجود دارد:  • گسترش ریخته گری (به طور خودکار) - تبدیل نوع کوچکتر
    به اندازه نوع بزرگتر

    بایت -> کوتاه -> شاخ -> int -> طولانی -> شناور -> دوبل


  • نازکردن ریخته گری (به صورت دستی) - تبدیل یک نوع بزرگتر
    به یک نوع اندازه کوچکتر

    دوبل -> شناور -> طولانی -> int -> شاخ -> کوتاه -> بایت