ریخته گری گسترده(Widening Casting)

هنگام ارسال یک نوع اندازه کوچکتر به
نوع اندازه بزرگتر:مثال


public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    int myInt = 9;
    double myDouble = myInt; // Automatic casting: int to double

    System.out.println(myInt);      // Outputs 9
    System.out.println(myDouble);   // Outputs 9.0
  }
}