ریخته گری باریک(Narrowing Casting)

باریک کردن ریخته گری باید به صورت دستی با قرار دادن نوع در پرانتز انجام شود
در مقابل مقدار:مثال


public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    double myDouble = 9.78;
    int myInt = (int) myDouble; // Manual casting: double to int

    System.out.println(myDouble);   // Outputs 9.78
    System.out.println(myInt);      // Outputs 9
  }
}