عملگرهای حسابی(Arithmetic Operators)

از عملگرهای حسابی برای انجام عملیات ریاضی رایج استفاده می شود.

اپراتورنامتوضیحمثالامتحان کنید
+افزودندو مقدار را با هم جمع می کندx + yامتحان کنید»
-تفریقیک مقدار را از مقدار دیگر کم می کندx - yامتحان کنید»
*ضربدو مقدار را ضرب می کندx * yامتحان کنید»
/بخشیک مقدار را از مقدار دیگر تقسیم می کندx / yامتحان کنید»
%مدولباقی مانده تقسیم را برمی گرداندx % yامتحان کنید»
++افزایشمقدار یک متغیر را 1 افزایش می دهد++xامتحان کنید»
--کاهشمقدار یک متغیر را 1 کاهش می دهد--xامتحان کنید»