رشته های جاوا(Java Strings)رشته ها برای ذخیره متن استفاده می شوند.


یک متغیر String حاوی مجموعه‌ای از کاراکترهای احاطه‌شده توسط دو نقل قول است:مثال


Create a variable of type String and assign it a value:


String greeting = "Hello";