طول رشته(String Length)

یک رشته در جاوا در واقع یک شی است که حاوی متدهایی است که می تواند عملیات خاصی را روی رشته ها انجام دهد. برای مثال، طول یک رشته را می توان با روش length() پیدا کرد:مثال


String txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
System.out.println("The length of the txt string is: " + txt.length());