روش‌های رشته‌ای بیشتر(More String Methods)

روش های رشته ای زیادی وجود دارد، به عنوان مثال toUpperCase() و toLowerCase( ):مثال


String txt = "Hello World";
System.out.println(txt.toUpperCase());   // Outputs "HELLO WORLD"
System.out.println(txt.toLowerCase());   // Outputs "hello world"