پیدا کردن یک شخصیت در یک رشته(Finding a Character in a String)

روش indexOf() index (موقعیت) را برمی‌گرداند.
از اولین وقوع یک متن مشخص در یک رشته
(از جمله فضای خالی):مثال


String txt = "Please locate where 'locate' occurs!";
System.out.println(txt.indexOf("locate")); // Outputs 7


جاوا موقعیت ها را از صفر می شمارد.
0 اولین موقعیت در a است
رشته، 1 دوم است، 2 سوم است ...