الحاق رشته(String Concatenation)

عملگر + را می توان بین رشته ها استفاده کرد
آنها را ترکیب کنید به این الحاق:

می گویند

مثال


String firstName = "John";
String lastName = "Doe";
System.out.println(firstName + " " + lastName);

توجه داشته باشید که یک متن خالی (" ") برای ایجاد فاصله بین firstName و lastName در چاپ اضافه کرده ایم.


همچنین می‌توانید از روش concat() برای به هم پیوستن دو رشته استفاده کنید:مثال


String firstName = "John ";
String lastName = "Doe";
System.out.println(firstName.concat(lastName));