شخصیت های خاص(Special Characters)

از آنجایی که رشته ها باید درون گیومه نوشته شوند، جاوا این رشته را اشتباه متوجه می شود.
و یک خطا ایجاد کنید:
String txt = "We are the so-called "Vikings" from the north.";راه حل برای جلوگیری از این مشکل، استفاده از نویسه فرار معکوس است.


کاراکتر فرار بک اسلش () کاراکترهای خاص را به کاراکترهای رشته ای تبدیل می کند:
کاراکتر فرار نتیجه شرح
' یک نقل قول
" " نقل قول مضاعف
\\ بازشو


توالی "  یک نقل قول دوگانه را در یک رشته وارد می‌کند:مثال


String txt = "We are the so-called "Vikings" from the north.";

توالی '  یک نقل قول را در یک رشته درج می کند:مثال


String txt = "It's alright.";

توالی \\  یک بک اسلش را در یک رشته وارد می کند:مثال


String txt = "The character  is called backslash.";


شش دنباله فرار دیگر در جاوا معتبر هستند:

کد نتیجه امتحان کنید
n خط جدیدامتحان کنید»
r بازگشت کالسکهامتحان کنید»
t برگهامتحان کنید»
b Backspaceامتحان کنید»
f فید فرم